Hem | Nyheter | Foto | PUB | Medlemmar | Gästbok | Hockey | Musik | Länkar | Om oss | Contact us

 

 
Stadgar för Klubben Pond Car Club

 

Fr.o.m Oktober 2007

1 § Klubbens namn är Pond Car Club.

2 § Klubbens huvudsäte är Skellefteå.

3 § Klubben är en ideell förening, med syfte att tillvarata och verka för bevarandet av gamla motorfordon och att dessa så långt som möjligt behålls i ursprungligt skick, samt kunskapen om dess historiska och kulturella värde förs vidare till kommande generationer. Klubben ska verka för en god kamratanda och främja arbetet för god ungdomsverksamhet. Därutöver skall det bedrivas uthyrning av fordon.

4 § Medlemskap erhålls av den som är motorhistoriskt intresserad av alla slag av motordrivna veteran fordon och som erlägger fastställd årsavgift.
Medlem intages i klubben av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inbetald medlemsavgift. Medlemsavgiften anses erlagd när den kommit klubben tillhanda. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom inträde i avdelningen har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem får icke utlåna årskort och medlemsmärke till utom klubben stående person. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas hedersmedlem i avdelningen.

5 § Årsmötet fastställer årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår. Medlemsavgiften skall vara erlagd före Januari månads utgång. Medlem som ej erlagt avgiften trots påminnelse , senast den 28 februari, anses ha utträtt ur klubben. Ny medlem som erlägger årsavgiften under verksamhetsåret erhåller automatiskt medlemskap för nästkommande år.

6 § Medlemskap kan upphöra genom uteslutning. Detta kan drabba medlem, som inte fullgör sina förpliktelser gentemot klubben, eller som genom sitt handlingssätt skadar eller motverkar klubbens intresse. Beslut om uteslutning skall fattas av enhällig styrelse, i annat fall hänskjuts ärendet till nästkommande årsmöte. Dessförinnan skall berörd medlem ha beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Fråga om eventuellt åter inträde avgörs av styrelsen.

7 § Årsmötet utgörs av medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift.
Årsmötet skall hållas varje år i klubblokalen. Kallelse till årsmöte skall utfärdas minst en månad före mötet, då även föredragningslista meddelas. Kallelse utannonseras i klubblokalen.

8 § Vid årsmötet förrättas val i vederbörlig omfattning, samt verksamhets och revisionsberättelse. Vid årsmötet äger varje medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst.

9 § Föredragningslisteförslag upprättas av styrelsen. Vid årsmötet skall följande
ärenden upptas på föredragningslistan:
1. Val av ordförande och sekreterar.
2. Antagande av föredragningslista.
3. Frågan om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst.
4. Val av en person att justera dagens protokoll.
5. Föregående årsmötesprotokoll.
6. Årsberättelsen.
7. Revisionsberättelsen.
8. Fastställande av balansräkning .
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisor och kassör.
14. Budget för kommande verksamhetsår.
15. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår.
16. Förslag från styrelse.
17. Motioner från medlemmarna.
18. Övriga frågor.

10 § Beslut av årsmöte fattas enhälligt eller genom röstning. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör årsmötes ordförandens röst.

11 § Extra årsmöte kan utlysas för behandling av för klubben viktig fråga. Styrelsen kan besluta om hållandet av extra årsmöte. Extra årsmöte skall hållas om 2/3 av medlemmar hos styrelsen framställer härom. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som upptagits i föredragningslistan för det extra årsmötet.

12 § Styrelsen består av Ordförande, sekreterare, kassör, samt ytterligare 3 - 10 ordinarie ledamöter. Ordförande och övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år. Ordförande väljs av årsmötet.
Övriga poster fördelas av styrelsen. Arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter fördelas enligt styrelsens bestämmande.

13 § Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år på kallelse av ordföranden. 4 av styrelsens medlemmar äger rätt att mellan styrelsesammanträdena besluta för styrelsens räkning i frågor angående den löpande förvaltningen av klubbens angelägenheter, som inte utan olägenhet kan anstå till nästa styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när alla ordinarie ledamöter behörigen kallats och när minst 4 ledamöter är närvarande.
Styrelsen väljer President för klubben för en tid av två år samt Pub-ansvarig och kassör och för en tid av ett år. Ordföranden och Presidenten är avdelningens officielle representanter. Styrelsen utser de personer som skall äga rätt att teckna föreningens firma , bank och postgiro. Klubbmöten hålls vid behov och utlyses av styrelsen och utannonseras i klubblokalen.

14 § Klubben räkenskaper föres från 1 januari till 31 december och skall genom styrelsens försorg tillställas revisorn för granskning. Revisorn skall avge berättelse över revisionen senast 1 vecka innan årsmötet.

15 § Om ändring eller tillägg av dessa stadgar beslutar årsmötet. Härvid erfordras 2/3 majoritet.

16 § Klubben kan upplösas genom beslut av två årsmöten i följd. För en upplösning krävs att båda besluten fattas med 2/3 majoritet. Om klubben upplöses skall dess tillgångar användas för motorhistoriska ändamål som årsmötet beslutar om.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Content copyright PondCarClub.se Skellefteå

Finsliparvägen 13 932 37 Ursviken     Karta